GSRTC Ahmedabad Recruitment-Trade Apprentice Vacancy

Gujarat State Road Transport Corporation (GSRTC) Recruitment / Job Post
Last date. 23-11-2023
View. 949

GSRTC Ahmedabad Recruitment-Trade Apprentice Vacancy

ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમ, અમદાવાદ 
 
ગુ.રા. માયા, બુ. નિગમ ના મધ્યસ્થ ચંદ્રાય નરોડા પાટીયા, અમદાવાદ કેઠળ પ્રર્વતમાન નિયમાનુસાર
1. વેલ્ડર
2. પેઈન્ટર 
3. એમ. વી. બી. બી.
4. ઇલેક્ટ્રીશીયન
5. મશીનીષ્ટ
6. શીટ મેટલ વર્કર
7. મોટર મીકેનીક 

ટ્રેડના આઈ.ટી. આઇ પાસ (NCVT કરજીયાત અથવા જરુરી લઘુત્તમ લાયકાત ધોરણ 10/12 પાસ (કેંગર) ઉમેદવારોને એપ્રેન્ટીસ તાલીમાર્થી તરીકે રોકવાના હોઇ તેવા ઉમેદવારોએ https://apprenticeshipindia.org વેબસાઇટ ઉપર રજીસ્ટ્રેશન કરી તેની હાર્ડ કોપી સાથે ઉપરોક્ત સરનામે વહીવટી શાખા ખાતેથી તા. 6/11/2023 થી તા. 23/11/2023 સુધી 11:00 થી 18:00 કલાકે જાહેર રજા સિવાય કોર્મ મેળવીને તા. 24/11/2023  ના રોજ શોકીસ સમય સુધીમાં કરાવવાનું રહેશે.


Apply Online in GSRTC Ahmedabad Recruitment : Click Here
Join our What's App Group